1.دستگاه جوش آرگون ساخت اتریش با قطبیت مستقیم

2.ساختار دقیق و با کیفیت این دستگاه جوش آرگون موجب آن شده تا مورد توجه جوشکاران حرفه ای کل جهان قرار بگیرد 

3.کلیه ی پارامترها و آپشن های مورد نیاز یک جوشکار حرفه ای در دستگاه جوش آرگون فوق وجود دارد

4.دستگاه جوش آرگون فرنیوس با تورچ 8 متر و یونیت آب خنک اورجینال عرضه میگردد