1-دستگاه جوش آرگون ساخت ایتالیا

2-دارای امکانات ساده و غیر حرفه ایی جهت جوش آرگون.

3-ساختار دستگاه نیمه صنعتی بوده و قابلیت جوش آرگون قطعات ضریف را دارد.

4-مجهز به یونیت آب و تورچ و مانونتر